Chính sách pháp luật thứ năm, 06 06 2024 15:32

Huyện Đắk R’Lấp triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014.


Gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và thực hiện huy động các nguồn lực, truyền tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Huyện. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định được vai trò hỗ trợ nhiều lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng/cải tạo công trình thiết yếu phục vụ cuộc sống, chi phí học tập cho con em qua đó góp phần thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Hình ảnh: NHCSXH giao dịch cố định tại trụ sở UBND xã hàng tháng.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bên cạnh việc quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ chủ trốt của Huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk R’Lấp còn chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ Huyện đến cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến toàn thể Hội viên, Đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương; Chỉ đạo các Phòng, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tế tại địa phương xây dựng, chương trình kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể Chỉ thị, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị.

Hình ảnh: Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 40-CT/TW đến tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tuyên truyền, vận động, nắm bắt định hướng dư luận xã hội về hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của tín dụng chính sách xã hội, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai tín dụng chính sách; Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW do NHCSXH Trung ương tổ chức đạt kết quả cao.

Thực hiện tinh thần “đồng hành cùng Trung ương” trong việc huy động nguồn lực cho thực hiện tín dụng chính sách, hằng năm UBND huyện ưu tiên dành một phần ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH theo tinh thần “năm sau bổ sung cao hơn năm trước” để người nghèo và đối tượng chính sách khác của Huyện có thêm cơ hội tiếp cận vốn tín dụng chính sách xã hội đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đến nay, Nguồn vốn Ngân sách Huyện ủy thác qua NHCSXH đạt 20.839 triệu đồng, chiếm 3,52% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại địa phương. Đồng thời, Huyện đã đẩy mạnh chỉ đạo gắn với việc tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn đã ưu tiên sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHCSXH, gửi tiết kiệm vào NHCSXH.

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND các xã, Thị trấn thuộc huyện đã tổ chức điều tra, rà soát, xác định, công nhận bổ sung đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng vốn tín dụng chính sách xã hội theo quy định của Chính phủ. Định kỳ, hằng năm tổ chức điều tra rà soát, phê duyệt kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát sinh đồng thời hằng tháng tổ chức rà soát, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhận hộ thoát nghèo theo quy trình rà soát thường xuyên gắn với việc phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện vay vốn, chưa đủ điều kiện vay vốn để Phòng giao dịch NHCSXH huyện căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được phê duyệt thường xuyên cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã chủ động, tích cực phối hợp với các Phòng, ban, ngành liên quan làm tốt công tác xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, gắn kết các chương trình tín dụng ưu đãi với hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, chương trình khuyến nông, lâm, đào tạo nghề, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giúp đối tượng thụ hưởng vay vốn sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại Huyện đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần ngăn chặn “tín dụng đen” tại địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, ổn định trật tự và đảm bảo an toàn-an ninh xã hội. Đến ngày 31/5/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 592 tỷ đồng, tăng hơn 391 tỷ đồng so với năm 2014; Doanh số cho vay trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 đạt trên 1.228 tỷ đồng với 39.815 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được cho vay đến tất cả 104/104 thôn, bon, tổ dân phố của Huyện; trong đó tập trung ưu tiên đặc biệt cho các thôn, bon thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các thôn, bon có nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, các xã được tập trung xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao,…. qua đó góp phần cho 6.351 lượt hộ gia đình với 27.629 người vượt lên thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ thu hút tạo việc làm cho 4.870 lao động; 2.879 học sinh sinh viên là con của 2.340 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn tài chính được vay vốn để học tập; xây dựng, sửa chữa cải tạo 23.732 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đạt chuẩn; hỗ trợ 81 hộ gia đình nghèo xây dựng nhà ở và 45 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người thu nhập thấp làm nhà ở,…

Hình ảnh: Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ gia đình chị Nga,  xã Nghĩa Thắng vươn lên thoát nghèo từ mô hình nuôi gà.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương hằng năm và từng giai đoạn (tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm từ 12,7% xuống còn 6,47%, giai đoạn 2021-2025 giảm từ 6,52% xuống còn 4,82% năm 2023 theo tiêu chuẩn đa chiều), góp phần đồng hành với Huyện xây dựng được 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hình ảnh: UBND huyện khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ do Đảng bộ huyện giao, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục chủ động báo cáo, tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương đồng thời phối hợp thật tốt, thật hiệu quả với các Ban, ngành đoàn thể trên địa bàn triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhất là phát huy vai trò của UBND các xã, Thị trấn trong việc tổ chức thực hiện tại cơ sở gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 được UBND huyện phê duyệt tại Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 18/8/2023; Theo đó, phấn đấu nguồn vốn tín dụng chính sách đến năm 2025 đạt trên 650 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân sách huyện đạt trên 28 tỷ đồng đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách khác; tiếp tục duy trì ổn định chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi đến người dân, làm tốt công tác thi đua khen thưởng và nhất là thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH./.

Mai Nam - PGD Ngân hàng CSXH huyện


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7