Cải cách hành chính thứ bảy, 20 04 2024 15:55

UBND huyện chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023


Ngày 19/4/2024, UBND huyện ban hành Công văn số 478/UBND-NV về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023

UBND huyện Đắk R’Lấp yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ số PAPI; tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND để người dân được biết.

- Thực hiện đúng quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; công khai danh sách hộ nghèo và các chế độ, chính sách của hộ nghèo  được hưởng bằng nhiều hình thức để người dân biết.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý ngân sách cấp xã và các hoạt động tài chính khác của cấp xã.

- Thường xuyên thông tin cho người dân biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai bảng giá đất; thông tin về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới.

- Thường xuyên tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết tốt những khúc mắc của dân; gặp gỡ, tiếp xúc với người dân thông qua các cuộc họp dân thường xuyên hoặc bất thường; tiếp thu và phúc đáp đầy đủ những đề xuất, kiến nghị của người dân.

- Thường xuyên tuyên truyền để người dân biết về Luật Phòng chống tham nhũng, để mạnh dạn tố cáo những hành vi vòi vĩnh, đòi hối lộ; tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin của người dân về hiện tượng tham nhũng; công khai rộng rãi, kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng.

- Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc niêm yết công khai quy trình giải quyết các TTHC và niêm yết công khai các mức phí, lệ phí.

- Thông tin, tuyên truyền về quy định trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí khám, chữa bệnh, người nghèo được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; tác dụng của thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh; tăng cường tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xử lý kịp thời các sự cố, vấn đề môi trường được thông báo.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức tập huấn cho người dân biết sử dụng Internet; hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC.

2. Phòng Nội vụ:

- Chủ trì tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI năm 2024.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số PAPI của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn.

3. Phòng Tư pháp

- Hướng dẫn, quán triệt thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin, đảm bảo quyền được tiếp cận các thông tin của người dân theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp bảo đảm kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Hướng dẫn, đôn đốc, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thu, chi ngân sách nhà nước và công khai thu chi, quyết toán việc sử dụng ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng quy định.

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình rà soát, xét duyệt và công khai danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và giải quyết các chế độ chính sách xã hội theo đúng quy trình, thủ tục quy định.

6. Phòng Tài nguyên – Môi trường

- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn bảo đảm niêm yết công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất, đơn giá thu hồi đất đầy đủ, đúng quy định; tăng cường kiểm tra việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai.

- Đẩy mạnh các biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường không khí, môi trường nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường.

- Đề xuất phương án giải quyết dứt điểm tình trạng giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai sai sót, trễ hạn để góp phần tăng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.

7. Thanh tra huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan nhà nước.

8. Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai TTHC, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các TTHC để kiến nghị, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quy định không phù hợp với pháp luật.

Đăng tải đầy đủ hướng dẫn và các biểu mẫu TTHC trên Trang thông tin điện tử, đảm bảo người dân, doanh nghiệp xem được hướng dẫn và tải được biểu mẫu ngay trên Trang thông tin điện tử.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; cải thiện điều kiện cơ sở vật chất của trường tiểu học, chú trọng các tiêu chí sĩ số lớp, nước uống, nhà vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo công khai các khoản thu chi tài chính của trường, lớp với phụ huynh học sinh; giữ mối liên hệ thường xuyên, mật thiết giữa giáo viên và phụ huynh học sinh; kiểm soát việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện đúng quy định.

10. Trung tâm Y tế huyện

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện. Chấn chỉnh những biểu hiện nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm với người bệnh trong quá trình điều trị, đặc biệt đối với các đối tượng chính sách có bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh miễn phí, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân khi khám, chữa bệnh và thanh toán qua bảo hiểm y tế.

11. Phòng Văn hóa - Thông tin

- Tuyên truyền tới người dân về tiện ích mạng Internet; nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng mạng Internet hiệu quả, văn minh, đúng pháp luật.

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh, gắn với chuyển đổi số; có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ kê khai hồ sơ cho cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến được dễ dàng, thuận lợi.

12. Công an huyện

Tăng cường phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường; đảm bảo an ninh trật tự cơ sở.

13. Bảo hiểm xã hội huyện

Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế trong nhân dân, ban hành các văn bản hướng dẫn, để đẩy nhanh tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ trong việc thanh toán thẻ bảo hiểm y tế.

14. Tòa án nhân dân huyện

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện nâng cao năng lực, trách nhiệm trong việc giải quyết hiệu quả các tranh chấp dân sự, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dứt điểm, thấu tình đạt lý.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp trong việc quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến các nội dung về chỉ số PAPI.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7