Thông tin chỉ đạo điều hành thứ năm, 07 09 2023 16:10

Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk R’lấp


Ngày 06/9/2023, UBND huyện Đắk R'lấp ban hành Công văn số 1154/UBND-TNMT về việc Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk R’lấp

Để có cơ sở triển khai công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương năm 2024 đúng quy định pháp luật, UBND huyện Đắk R’lấp có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các Sở, ban, ngành, các đơn vị của tỉnh Đắk Nông.

Xác định, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của cơ quan, đơn vị thực hiện năm 2024. Đồng thời rà soát, đăng ký danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn huyện Đắk R’lấp (trong đó cần nêu tính cấp thiết của dự án, công trình; quyết định bố trí nguồn vốn, vị trí, diện tích đất đề xuất xin thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất); gửi kết quả về UBND huyện (Qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/9/2023 để tổng hợp.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Làm chủ đầu lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện; lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề cương dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/9/2023.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn Kiến Đức và đơn vị tư vấn triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện đảm bảo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục, chất lượng, sát với nhu cầu thực tế theo quy định pháp luật; tham mưu UBND huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2024.

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện, tham mưu UBND huyện phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đồng thời cân đối nguồn kinh phí cấp cho phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo quy định.

4. Giao các phòng, ban của huyện.

Xác định, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của cơ quan, đơn vị thực hiện năm 2024. Đồng thời rà soát, đăng ký danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn huyện Đắk R’lấp (trong đó cần nêu tính cấp thiết của dự án, công trình; quyết định bố trí nguồn vốn, vị trí, diện tích đất đề xuất xin thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất); gửi kết quả về UBND huyện (Qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/9/2023 để tổng hợp.

5. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế - Hạ tầng cung toàn các hồ sơ quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chung đô thị và các loại hồ sơ quy hoạch chuyên ngành khác (hồ sơ pháp, kèm theo file ghi đĩa CD), gửi về UBND huyện (Qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/9/2023 để tổng hợp.

6. Giao Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức – Đắk R’lấp.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp đăng ký những vị trí, diện tích đất rừng cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện (cung cấp đầy đủ tọa độ khép góc các vị trí đăng ký). Báo cáo kết quả gửi về UBND huyện (Qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/9/2023 để tổng hợp.

7. Giao UBND các xã, thị trấn Kiến Đức.

- Thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có liên quan được biết để đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2024.

- Phân công cán bộ, công chức phối hợp chặt chẻ với đơn vị tư vấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

- Tổ chức triển khai đến các thôn, buôn, tổ dân phố và các đơn vị đóng trên địa bàn xã, thị trấn xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân theo quy định; xác định các công trình, dự án, khu vực (quy hoạch đất ở nông thôn, đất ở đô thị, đất phi nông nghiệp không phải đất ở …) dự kiến thực hiện năm 2024 sát với thực tế, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương. Phối hợp với đơn vị tư vấn, phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

- Tổng hợp, lập danh sách thông kê nhu cầu sử dụng đất các tổ chức, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn, báo cáo kết quả và cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan gửi về UBND huyện (Qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/9/2023 để tổng hợp.

8. Đề nghi các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện thủ tục đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, giao dất, cho thuê đất trong năm 2024, gửi về UBND các xã, thị trấn Kiến Đức hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

9. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ dakrlap.daknong.gov.vn. để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện theo quy định.

Gửi kèm theo các biểu mẫu (Nhấn vào đây để tải xuống).


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7