Thông báo thứ tư, 16 08 2023 16:36

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông


Thông báo số 178/TB-UBND, ngày 16/8/2023 của UBND huyện Đắk R'Lấp

THÔNG BÁO

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp thông báo công bố công khai hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông gồm các nội dung:

1. Hồ sơ công khai.

- Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

2. Thời gian, địa điểm công khai.

- Thời gian: Trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất.

- Địa điểm: Tại Trụ sở UBND huyện Đắk R’Lấp, địa chỉ tổ dân phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông; trên trang thông tin điện tử huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ dakrlap.daknong.gov.vn và trụ sở UBND các xã, thị trấn Kiến Đức.

3. Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn Kiến Đức tổ chức thực hiện như sau:

- Văn phòng HĐND-UBND huyện Đắk R’Lấp niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Đắk R’Lấp và đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ dakrlap.daknong.gov.vn.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn Kiến Đức triển khai thực hiện thông báo này.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện đăng tin công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

- Giao UBND các xã, thị trấn Kiến Đức thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk R’Rấp, tỉnh Đắk Nông theo quy định.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7