Cải cách hành chính thứ tư, 26 07 2023 10:08

Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện


Công văn số 924/UBND-NV, ngày 25/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp

Để thực hiện có hiệu quả kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; tạo sự chuyển biến về chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan nhà nước đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số 1345/UBND-NV, ngày 14/10/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 97/UBND-NV ngày 06/02/2023 của UBND huyện về việc chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ trong cơ quan nhà nước các cấp, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Tổ chức quán triệt, chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, tuân thủ nghiêm tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, không đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm. Thực hiện nghiêm các quy định về giờ giấc làm việc, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, thái độ phục vụ đối với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý; kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nếu để xảy ra sai phạm theo quy định pháp luật.

4. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là vấn đề tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không đúng mực, không đáp ứng yêu cầu công việc hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong phân công nhiệm vụ cho cấp dưới phải đi đôi với việc kiểm tra, giám sát theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành” nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trễ công việc, hiệu quả công việc thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra thuộc thẩm quyền, trách nhiệm thao mưu của đơn vị. Bố trí, sắp xếp điều chuyển nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

6. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với văn bản của cấp trên và phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp, phân quyền.

7. Giao Đoàn kiểm tra công vụ (theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 27/02/2023) kiểm tra, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các nội dung tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, tham mưu giải pháp xử lý báo cáo UBND huyện theo quyết định.

8. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, giao phòng Nội vụ theo dõi để làm căn cứ đề xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7