Cải cách hành chính thứ tư, 19 08 2020 10:19

Tăng cường công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu


Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp ban hành Công văn số 977/UBND-NV, ngày 19/8/2020 về công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị:

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; kết quả giải quyết công việc phải đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thời gian quy định; văn bản tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện phải thể hiện được sự chặt chẽ, logic trong việc áp dụng các quy định của pháp luật và đưa ra được quan điểm, chính kiến của người tham mưu trong xử lý công việc.

 - Tổ chức chỉ đạo, điều hành quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc công tác tham mưu việc triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đó đánh giá đúng chất lượng, trình độ năng lực của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với kết quả tham mưu khi có sai phạm tại đơn vị. Phải xem xét đánh giá rõ nguyên nhân sai phạm, xử lý theo quy định pháp luật, đúng người, đúng việc, đúng trách nhiệm của người đứng đầu. Đề nghị cấp trên có thẩm quyền xem xét, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản công chức, viên chức năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn huyện phải thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc hành chính quy định tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND, ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông quy định giờ giấc làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 07/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi văn hóa công sở, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm.

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: có trách nhiệm kiểm tra theo dõi, tổng hợp kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ được giao (định kỳ hằng tháng, quý, năm) đối với từng cơ quan, đơn vị theo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét.

4. Giao Phòng Nội vụ: có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn này; Tham mưu UBND huyện chỉ đạo Đoàn kiểm tra công vụ thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất và tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Đây là một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn./.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7