Chuyển đổi số thứ sáu, 19 01 2024 16:23

Tăng cường an toàn thông tin theo cấp độ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện


Ngày 19/01/2024, Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Công văn số 68/UBND-VHTT về việc Tăng cường an toàn thông tin theo cấp độ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 227/UBND-TH ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về  tăng cường an toàn thông tin theo cấp độ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện; các Phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn

- Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, bộ phận vận hành hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý thay đổi căn bản về nhận thức, xác định hồ sơ đề xuất cấp độ là cơ sở để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo quy định; là căn cứ quan trọng để xác định và bố trí nguồn lực triển khai cũng như đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin mạng.

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin khi sử dụng mạng Internet cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

- Đảm bảo 100% hệ thống thông tin đang trong quá trình thiết kế, xây dựng, nâng cấp, mở rộng phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin hoặc cập nhật, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ; triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

- Hoàn thành việc phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn đối với hệ thống thông tin (Trang TTĐT) đang vận hành và gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 30/01/2024. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được phê duyệt an toàn thông tin theo cấp độ: Chủ động nâng cấp thiết bị an toàn thông tin và các giải pháp liên quan triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt, hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin

- Tăng cường tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo việc triển khai bảo vệ các hệ thống thông tin an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

- Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Định kỳ tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định, giám sát việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, tối thiểu 01 lần/01 năm.

Nhận được Văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để xem xét, hướng dẫn thực hiện./.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7