Chuyển đổi số chủ nhật, 31 03 2024 08:49

Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, an toàn thông tin trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh năm 2024


Ngày 30/3/2024, UBND huyện Đăk R'Lấp ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, an toàn thông tin trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cấp huyện, cấp xã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

- Hỗ trợ nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để người dân tiếp cận việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến.

- Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã và các Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, bon, TDP để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân tiếp cận với công nghệ, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số nếu tạo giá trị cho người dân, được người dân quan tâm hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 - Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

- Tuyên truyên, phổ biến kiến thức, kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

2. Yêu cầu

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong việc triển khai Kế hoạch.

- Việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị.

- Thực hiện chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực An toàn Thông tin (ATTT) cho cán bộ, công chức cấp xã và người dân.

- Nội dung bồi dưỡng, tập huấn phải bám sát các hướng dẫn của trung ương và địa phương và phù hợp với đối tượng tham gia tập huấn.

- Đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng, liên kết với các bài học kinh nghiệm thành công để có thể áp dụng được trong thực tiễn.

- Đội ngũ chuyên gia, báo cáo viên phải có kinh nghiệm triển khai trong thực tế.

- Các hoạt động đào tạo phải diễn ra sâu rộng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh gây lãng phí, hình thức.

 - Sau khi hoàn thành bồi dưỡng, tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp nắm bắt được kỹ năng chuyển đổi số, cơ bản sử dụng được các nền tảng số; mô hình tổ chức đội ứng cứu sự cố máy tính, các quy định, chính sách về an toàn thông tin, kỹ năng phối hợp, ứng cứu sự cố, kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ xử lý sự cố, kiểm tra lỗ hổng bảo mật và diễn tập phòng chống tấn công đảm bảo an ninh thông tin trên môi trường mạng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp CNTT các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các nội dung sau:

- Nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện công tác tuyên truyền bằng cách in tờ rơi hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến; thông tin những thuận lợi để người dân tiếp cận và thực hiện TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện việc công khai tài khoản để người dân thực hiện thanh toán trực tuyến đối với một số TTHC có thanh toán phí.

- Tổ chức 15 hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số và kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ cấp xã và người dân (cấp huyện 03, cấp xã 11); tổ chức 01 Lễ ra quân hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng số.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm Kế hoạch)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

- Nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

  - Kinh phí cụ thể đối với từng nhiệm vụ trong Kế hoạch triển khai giao cho Phòng Văn hóa – thông tin huyện cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm dự toán chi tiết, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; doanh nghiệp viễn thông; doanh nghiệp CNTT; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai mua sắm và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và kỹ năng số năm 2024 bảo đảm hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra.

- Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí mua sắm, tổ chức các hội nghị, khóa bồi dưỡng, tập huấn tại Kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

- Theo dõi, quản lý, tổng hợp báo cáo tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND huyện sau khi hoàn thành.

2. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức truyền thông Kế hoạch đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức truyền thông Kế hoạch đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương; rà soát nhu cầu nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ tại bộ phận một cửa, chuẩn bị Hội trường, âm thanh đáp ứng yêu cầu tổ chức các Hội nghị, khóa tập huấn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền Kế hoạch trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tham gia khóa bồi dưỡng đầy đủ, đúng đối tượng và thời gian quy định.

3. Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ thông tin

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn tổ chức mua sắm, tập huấn, bồi dưỡng theo nội dung tại mục II kế hoạch này.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7