Thông tin chỉ đạo điều hành thứ năm, 08 10 2020 08:45

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R’Lấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Kế hoạch số 126/KH-UBND, ngày 07/10/2020 của UBND huyện Đắk R'Lấp

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R’Lấp

lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 
   

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động số 01-CTr/HU, ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Huyện ủy Đắk R’Lấp về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R’Lấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự thống nhất của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và triển khai cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động số 01-CTr/HU, ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Huyện ủy Đắk R’Lấp về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đắk R’Lấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu chung nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của huyện để phát triển nhanh và bền vững.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng huyện Đắk R’Lấp trở thành thị xã trước năm 2025.

          2. Yêu cầu

          Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra và xây dựng lộ trình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; cụ thể bằng các chương trình, đề án, nhiệm vụ gắn với phòng, ngành, đơn vị phụ trách.

          Triển khai thực hiện các khâu đột phá phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, Tỉnh để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chung của huyện.

          Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các hoạt động văn hóa - xã hội.

           Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ổn định chính trị cho sự phát triển chung của huyện.

          II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 – 2025; quy hoạch phát triển tổng thể; rà soát xây dựng phát triển quỹ đất; tăng cường quản lý ngân sách nhà nước và huy động vốn đầu tư phát triển

a) Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện Đắk R’Lấp giai đoạn 2020 – 2025: Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch “Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện Đắk R’Lấp giai đoạn 2020 – 2025” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành trước ngày 31/10/2020.

b) Công tác quy hoạch

- Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch kinh tế - xã hội; tầm nhìn để Đắk R’Lấp trở thành đô thị Trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, phụ trợ Alumin - Nhôm và Dịch vụ cao chuyên sâu phục vụ cho nhu cầu phát triển chuỗi giá trị Tổ hợp Alumin - Nhôm (Logistic, Ngân hàng - Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Thương mại - Dịch vụ…) kết nối với vùng kinh tế động lực phía Nam.

- Quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư, phát triển cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025 huyện Đăk R’Lấp trở thành thị xã; năm 2020 được công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới làm tiền đề cho việc triển khai thực hiện đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện.

c) Phát triển quỹ đất

- Xây dựng Quy hoạch sử dụng đất hàng năm, kế hoạch phát triển quỹ đất giai đoạn 2020 - 2025 ngay trong quá trình xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị. Tận dụng tối đa quỹ đất công chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách hợp tác công tư (PPP) để thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Tranh thủ thời cơ và cơ hội để tạo và tối ưu hóa nguồn vốn từ quỹ đất để tái đầu tư phát triển trong quá trình thực hiện quy hoạch theo phương châm “Quy hoạch đến đâu, đầu tư đến đó”.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện.

Giao Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Chương trình hành động về “Quy hoạch phát triển quỹ đất, kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp giai đoạn 2020 - 2025” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành trước ngày 31/10/2020.

- Đẩy mạnh công tác quản lý thu, nuôi dưỡng, khai thác và tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước; tập trung khai thác, huy động nguồn lực tài chính từ đất đai; thu hút đầu tư gắn với khởi nghiệp doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm tạo nguồn thu mới để tăng thu cho ngân sách. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn huyện hàng năm tăng 10-12%.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về thuế; chống thất thu, có biện pháp xử lý các khoản nợ thuế kéo dài, xử lý nghiêm các trường hợp trốn, lậu thuế, gian lận thương mại, bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Bảo đảm chi ngân sách chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm. Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa nhằm huy động được nhiều nguồn lực xã hội để cùng với ngân sách nhà nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế khu vực các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện; xây dựng dự thảo Kế hoạch “Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách và giám sát việc thu, chi ngân sách, chống thất thu” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành trước ngày 31/10/2020.

2. Đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm, phấn đấu đến năm 2025 huyện Đắk R’Lấp trở thành Thị xã

Căn cứ chủ trương về chương trình phát triển đô thị của Tỉnh và Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để tập trung triển khai đồng bộ giữa quy hoạch, xây dựng kế hoạch và tập trung đầu tư trong giai đoạn 2020-2025. Theo đó cần xác định và chú trọng một số nhiệm vụ sau:

- Về tính chất đô thị: Đô thị Đắk R’Lấp được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học kỹ thuật của tiểu vùng phía nam tỉnh Đắk Nông. Là trung tâm xúc tiến đầu tư tổ hợp công nghiệp Logistics loại 2, phục vụ cho ngành công nghiệp phụ trợ Alumin – nhôm.

- Về không gian và phân chia đơn vị hành chính: Định hướng Đắk R’Lấp trở thành thị xã gồm 11 đơn vị hành chính (6 phường, 5 xã). Trong đó, chú trọng vấn đề giao thông nội thị, quy hoạch xây dựng khu dân cư, hệ thống thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang đô thị, cây xanh đô thị, quỹ đất cho ngành công nghiệp, các công trình văn hóa - xã hội và một số công trình cảnh quan khác…

- Về lộ trình đầu tư: Dựa trên 6 tiêu chí chuẩn của đô thị loại 4, từ đó xây dựng kế hoạch để huy động mọi nguồn lực đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Dự kiến tổng mức đầu tư trong giai đoạn 2020-2025 khoảng 5.000 tỷ đồng (vốn Ngân sách Nhà nước khoảng 1.000 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác 4.000 tỷ đồng).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về chương trình phát triển đô thị của huyện, từ đó chung sức, chung lòng thực hiện xây dựng đô thị Đắk R’Lấp phát triển theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện; xây dựng dự thảo Nghị quyết “Nâng cấp huyện Đăk R’Lấp thành thị xã năm 2025” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành trước ngày 31/10/2020.

3. Về phát triển kinh tế tư nhân trọng tâm là hệ thống Doanh nghiệp và thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

- Tạo điều kiện phát triển mạnh kinh tế tư nhân như: đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch hóa các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư vào huyện. Thành lập hiệp hội Doanh nghiệp huyện Đăk R’Lấp để hợp tác, phát triển.

- Phấn đấu đến năm 2025, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP của huyện; đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân chiếm 65% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

- Tập trung, khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo Chương trình, kế hoạch phát triển của tỉnh.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thuế khu vực và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện; xây dựng dự thảo Chương trình hành động về “Phát triển kinh tế tư nhân, trọng tâm là hệ thống Doanh nghiệp và thúc đẩy năng lực đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành trước ngày 31/10/2020.

4. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao

- Tiếp tục triển khai Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

- Xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng chủ đạo và tất yếu, là giải pháp mạnh, hiệu quả, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tạo ra mối liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất nông sản một cách bền vững và hiệu quả. Đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như các tiêu chuẩn trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực đối với thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả, sản phẩm có tính cạnh tranh, chất lượng, phát triển bền vững. Đồng thời việc thúc đẩy, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả của các nhóm đồng sở thích nhằm tạo ra vùng nguyên liệu lớn, sản phẩm có tính hàng hóa cao.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách, bố trí các nguồn lực cho Hợp tác xã, trong đó ưu tiên các Hợp tác xã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức quản trị, quản lý Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Tăng cường và chủ động triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu nông sản. Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho các nông sản chủ lực, các đặc sản của huyện. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường, chủ động triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại trong tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Đẩy mạnh công tác xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho các nông sản chủ lực, các đặc sản của huyện.

- Triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) một cách đồng bộ và có hiệu quả. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông sản có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; hỗ trợ cấp mã vùng trồng cho một số cây trồng chủ lực của huyện theo hướng hữu cơ, sạch, chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, an toàn sinh học, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nhóm ngành nông, lâm, thủy sản bình quân đạt trên 5%/năm; giá trị sản xuất theo hình thức liên kết trong trồng trọt đạt 150 triệu đồng /ha/năm

- Xây dựng và phát triển dự án liên kết phù hợp với từng loại hình, chủng loại nông sản và đặc điểm của từng địa phương. Đến năm 2025 có trên 35% giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực được tiệu thụ ổn định qua hợp đồng liên kết; từ 25-30% giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo quy trình nông nghiệp tốt (VietGAP).

- Tiếp tục triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Triển khai Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện; xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành trước ngày 31/10/2020.

 5. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, các giải pháp căn cơ để hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra hoàn thành việc đạt huyện Nông thôn mới trong năm 2020.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc tập trung nguồn lực xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 phấn đấu đạt tỷ lệ 50% xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% xã NTM kiểu mẫu làm tiền đề cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chương trình gắn kết với các tiêu chuẩn xã lên phường của thị xã, xã thuộc thị xã đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, không chênh lệch nhiều giữa phường và xã của thị xã theo định hướng huyện lên thị xã trước năm 2025.

Giao Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện; xây dựng dự thảo Nghị quyết về “Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành trước ngày 31/10/2020.

6. Phát triển công nghiệp; thương mại – dịch vụ

         - Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở vùng có lợi thế; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển các khu vực tập trung sản xuất công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là cụm công nghiệp Nhân Cơ; phát triển sản xuất các mặt hàng truyền thống về sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ; thực hiện tốt công tác quy hoạch. Phấn đấu đến năm 2025 cơ cấu kinh tế (giá hiện hành) ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 30,4%.

         - Phát triển mạnh mạng lưới thương mại – dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hành hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nhanh các loại hình dịch vụ. Tăng cường xúc tiến thương mại, huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn gắn với trung tâm thương mại thị trấn và các đô thị vệ tinh. Phấn đấu tăng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt tốc độ bình quân khoảng 20%.

   - Quan tâm đến việc quảng bá các sản phẩm của địa phương; việc quản lý và khai thác văn hoá lễ hội. Kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án du lịch trọng điểm gắn với phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương như: Du lịch Thác 5 tầng Đăk Kéh; Điểm du lịch cộng đồng bon PiNao xã Nhân Đạo; Du lịch văn hoá lễ hội, du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng,… tạo động lực phát triển đột phá du lịch của huyện. Phấn đấu đến năm 2025 cơ cấu kinh tế (giá hiện hành) ngành thương mại - dịch vụ chiếm 28,7%.

          Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện.

7. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và phát triển rừng

   - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và phát triển rừng. Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, san lấp mặt bằng trái phép, xây dựng công trình, nhà ở, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ, phát triển rừng, môi trường.

- Kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 80% dân số nội thị được sử dụng nước sạch và Tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn đạt 90%, xử lý rác thải đạt 50%.

- Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của huyện, đảm bảo về môi trường và lâu dài.

- Rà soát, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa, tái định cư cho người dân khu vực dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Nhà máy điện phân Nhôm.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện;

Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng dự thảo Báo cáo “Sơ kết tình hình công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ và Nhà máy điện phân Nhôm” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành trước ngày 31/10/2020..

8. Phát triển Giáo dục và Đào tạo

          - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xem giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển. Vì vậy phải coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu và theo hướng đạt chuẩn quốc gia, đồng thời quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

         - Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới phương pháp dạy - học, phương pháp kiểm tra, đánh giá và công tác thi đua, khen thưởng…

         - Xây dựng, thực hiện tốt các công tác phối hợp giữa các ngành giáo dục, văn hoá, thông tin và các tổ chức chính trị - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực làm việc, sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Kiên quyết đấu tranh bệnh thành tích, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo. 

- Phấn đấu đến năm 2025, đạt 70% trường học đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn từ 85-90%, trên chuẩn khoảng 10%.

          Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

9. Công tác đào tạo và dạy nghề

Nâng cao chất lượng dạy nghề nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật cho huyện; đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị trường lao động. Mở rộng quy mô dạy nghề cho người lao động ở nông thôn; tập huấn kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất, các quy trình kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện để dần thích nghi với cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế. Đa dạng các hình thức đào tạo nghề; tổ chức rộng rãi có hiệu quả các mô hình liên kết đào tạo nghề theo phương thức nhà nước - doanh nghiệp - người dân cùng thực hiện; gắn dạy nghề với doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 2.800 lao động.

          Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện; xây dựng dự thảo Kế hoạch về “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020 – 2025” và xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành trước ngày 31/10/2020.

10. Phát triển Văn hóa, thể thao, truyền thông

          - Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hoá - Thể thao và Truyền thông; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu, phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục bảo tồn một số lễ hội truyền thống, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nâng cao đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn; gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với việc phát triển du lịch cộng đồng.

- Phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhân rộng phong trào xây dựng thôn, khu phố, cơ quan, gia đình văn hoá kiểu mẫu; nâng cao chất lượng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình, Phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. (Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025: Tỷ lệ gia đình văn hóa: 92%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn văn hóa: 100%, tỷ lệ thôn, bon, văn hóa: 92% tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa: 90%).

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị truyền thanh cho cơ sở, phấn đấu đến năm 2025 số đài truyền thanh được đầu tư chuyển đổi sang ứng dụng Công nghệ Thông tin – Viễn thông trên địa bàn đạt 40%, thiết lập các bảng tin điện tử công cộng phục vụ nhiệm vụ Chính trị và cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao rộng khắp trên địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng, thành tích; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, khuyến khích xã hội hoá các hoạt động văn hóa - thể dục - thể thao. Phấn đấu đến năm 2025 số người tham gia luyện TDTT thường xuyên đạt 32% dân số; gia đình luyện tập TDTT đạt tỷ lệ 22%.

          Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện

          11. Phát triển Y tế; thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc trẻ em

- Triển khai sâu, rộng Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Xác định củng cố hoàn thiện và nâng cao chất lượng y tế cơ sở là điều kiện cần thiết. Chú trọng công tác y tế dự phòng và truyền thông, giáo dục sức khoẻ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95%.

- Thực hiện tốt các chương trình theo yêu cầu của ngành y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh, chủ động công tác phòng, chống bệnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân số, kế hoạch hoá gia đình; thực hiện tốt các chương trình về chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 18,7%.

          Giao Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

12. Thực hiện các Chính sách an sinh xã hội

          - Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở các địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Giải quyết tốt việc hỗ trợ, cải thiện, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân vùng khó khăn, thu hẹp chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị. Tạo cơ hội bình đẳng để Nhân dân các vùng, các khu vực có điều kiện khó khăn tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội, như nhà ở, dịch vụ y tế và giáo dục, vệ sinh môi trường, văn hoá…

          - Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ cho giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu khác để tạo điều kiện cải thiện mức sống của dân cư trong vùng khó khăn, phát triển sản xuất và chống tái nghèo tại vùng khó khăn. Đi đôi với phát triển, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tích cực huy động các nguồn lực thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách, người nghèo và người có thu nhập thấp trên địa bàn.

          - Triển khai thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), đẩy mạnh các giải pháp phát triển nhanh và bền vững đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó tập trung truyên truyền, vận động nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 20% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

         - Thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; đẩy mạnh, phát triển sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân tham gia chăm sóc người có công, các hoạt động từ thiện, nhân đạo trở thành nét đẹp văn hoá dân tộc. Thực hiện tốt các quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Thực hiện tốt chính sách xã hội đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, đúng chế độ. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quỹ từ thiện; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phấn đấu năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%.  

          Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

          13. Công tác Dân tộc

          Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc; tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết các vấn đề liên quan đến dân tộc và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc.

          Giao Phòng Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

          14. Công tác tư pháp

          Nâng cao vị thế, vai trò của ngành Tư pháp trong việc giúp chính quyền huyện quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước đối với công tác Tư pháp.

          Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

          15. Công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

         - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết; đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp.

          - Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo tập trung, thống nhất, phát huy được tính chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          Giao Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện. 

          16. Công tác Quốc phòng

          - Tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã vững mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

          - Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ; nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển quân hàng năm. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Luật Dân quân tự vệ , Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, giáo dục tinh thần dân tộc, ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

          - Nâng cao chất lượng công tác diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu trị an. Tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng chống cháy, nổ, cháy rừng trên địa bàn huyện.

          Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

          17.  Công tác An ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội

         - Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Nắm vững tình hình, chủ động tấn công trấn áp, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

         - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp kiềm chế và giảm thiểu các tai nạn giao thông.  

          Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

          III. NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP

          1. Quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy hành chính các cấp thực sự vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trên từng địa bàn, từng lĩnh vực trong tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách và sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, việc thực thi pháp luật và các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

          2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước; có số lượng cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và phục vụ Nhân dân, khắc phục cơ bản tình trạng cán bộ, công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

          3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, kỷ cương hành chính, giảm thiểu chi phí về thời gian, kinh phí của cá nhân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ các thủ tục hành chính, đảm bảo sự thuận lợi cho tổ chức và công dân khi tiếp xúc với các cơ quan hành chính nhà nước; hạn chế tối đa sự nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

          Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

          IV. ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIỂM TRA, THANH TRA

          1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm. Động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Khi xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì tuỳ theo mức độ vi phạm của vụ việc sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với cấp uỷ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

          2. Các cơ quan thanh tra, công an, kiểm sát, toà án phải nắm chắc tình hình và khẩn trương kiểm tra, kết luận, xử lý hoặc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Sử dụng đồng bộ hệ thống giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là sự giám sát của tổ chức đảng, của Nhân dân và cơ quan đại diện Nhân dân, sự giám sát của công luận nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực, đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao. Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh để dây dưa kéo dài và bức xúc trong Nhân dân.

          3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Kịp thời uốn nắn những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động số 01-CTr/HU, ngày 10/8/2020 của Huyện ủy và Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị mình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch của huyện. Định kỳ hàng năm, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể (báo cáo trước ngày 20/12 hàng năm).

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách, có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này, hoàn thành trong quý IV năm 2020 để tham mưu UBND huyện trình Huyện ủy xem xét, ban hành, cụ thể như sau:

1.1. Chủ tịch UBND huyện phụ trách theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung:

- Kế hoạch về phát triển tổng thể kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

- Chương trình hành động về Quy hoạch phát triển quỹ đất, kêu gọi đầu tư.

- Kế hoạch Lãnh đạo, chỉ đạo công tácThu, chi ngân sách và giám sát việc thu, chi ngân sách, chống thất thu.

- Nghị quyết về Nâng cấp huyện Đăk R’Lấp thành Thị xã năm 2025.

- Nghị quyết về Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025.

- Nghị quyết về Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 – 2025.

1.2. Đồng chí Đỗ Thanh Cát - Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung:

- Chương trình hành động về Phát triển kinh tế tư nhân trọng tâm là hệ thống Doanh nghiệp và thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị quyết chuyên đề về Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

- Sơ kết đánh giá tình hình công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Nhà máy Nhôm.

- Kế hoạch về Đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020 - 2025.

         2. UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ để xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tế của địa phương. Hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

         3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể tích cực động viên các thành viên, hội viên, cán bộ công nhân viên phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

         4. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện chủ trì theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện./


Bản inLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7