Văn hóa Xã hội thứ sáu, 26 05 2023 09:31

Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 6 Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp


Ngày 24/5/2023, UBND huyện Đắk R'lấp ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Dự án 6 Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng đội ngũ nghệ nhân; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch của địa phương.

- Không ngừng nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững; bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội đảm bảo; hệ thống chính trị vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.

- Tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thanh, thiếu niên qua các hoạt động đa dạng như: sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các lớp đánh chiêng, làn điệu dân ca, dân vũ, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc mỗi dân tộc; tạo điều kiện cho cộng đồng được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của mình.

- Nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo cụ thể hóa nội dung, yêu cầu nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các công việc đã đề ra tại Kế hoạch, sử dụng kinh phí trong việc triển khai dự án đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện.

- Trong quá trình triển khai thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

- Cụ thể hóa việc triển khai các mục tiêu của Chương trình đề ra, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

1. Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hoá phi vật thể

- Đối tượng thụ hưởng: Nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số; Cộng đồng dân cư các điểm đến du lịch; Cán bộ, công chức làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực có liên quan ở cơ sở; Các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương.

- Nội dung thực hiện: Truyền dạy nghề thủ công truyền thống.

- Số lượng cụ thể: Tổ chức 01 lớp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn Kiến Đức có bon được chọn mở lớp.

2. Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hoá phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một

- Đối tượng hỗ trợ: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có năng lực, điều kiện triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về văn hoá dân tộc thiểu số. Doanh nghiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghệ nhân người dân tộc thiểu số; đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

- Nội dung thực hiện: Phục hồi, bảo tồn văn hoá truyền thống văn hoá phi vật thể.

- Số lượng cụ thể: Thực hiện 01 chương trình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm VHTT&TT, UBND các xã, thị trấn Kiến Đức.

3. Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn, bon, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Đối tượng hỗ trợ: Đội văn nghệ được thành lập tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có phong trào văn nghệ hoạt động sôi nổi, tích cực tại các xã khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Nội dung thực hiện:

+ Hướng dẫn tổ chức và hoạt động cho đội văn nghệ.

+ Dàn dựng và biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện văn hóa, xã hội, ngày lễ, kỷ niệm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân địa phương.

+ Mua sắm trang phục, đạo cụ, nhạc cụ; thuê hoặc mua sắm trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đáp ứng tối thiểu nhu cầu tập luyện, biểu diễn.

- Số lượng: 04 đội văn nghệ.

- Thời gian thực hiện: năm 2023 hỗ trợ 02 đội; năm 2024 hỗ trợ 01 đội và năm 2025 hỗ trợ 01 đội.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm VH-TT&TT huyện, UBND các xã, thị trấn Kiến Đức (có đội văn nghệ được hỗ trợ).

4. Hỗ trợ trang thiết bị hoạt động cho thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn, bon, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Đối tượng hỗ trợ: Các thôn, bon, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025.

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao đối với các Nhà văn hóa bon (hỗ trợ âm ly, loa, micro…).

- Số lượng cụ thể: Hỗ trợ cho 03 nhà văn hóa thôn, bon.

- Thời gian thực hiện: năm 2023 hỗ trợ 02  bộ cho Nhà văn hóa thôn, bon, và năm 2025 hỗ trợ 01  bộ cho Nhà văn hóa thôn, bon

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn Kiến Đức.

5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Đối tượng hỗ trợ: Các xã, thôn, bon, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Nội dung hỗ trợ: Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn hiện có nhưng đã xuống cấp thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nơi có phong trào văn nghệ hoạt động sôi nổi, tích cực.

- Số lượng cụ thể: Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 07 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bon.

- Thời gian thực hiện: năm 2023 hỗ trợ 04 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bon (Quyết định 515/QĐ-UBND, ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông) và năm 2024 đến năm 2025 hỗ trợ 03 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bon

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, UBND các xã, thị trấn Kiến Đức có thôn, bon được phê duyệt.

6. Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số

- Đối tượng áp dụng: Bon Pi nao xã Nhân Đạo.

- Nội dung thực hiện: Bảo tồn giá trị văn hóa vật thể ; Bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể; Hỗ trợ phát triển du lịch.

- Số lượng cụ thể: Bon Pi nao xã Nhân Đạo.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025 .

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài Nguyên – Môi trường, Ban Quản lý Dự án, UBND xã Nhân Đạo và Bon Pi nao.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ hàng năm cho địa phương, đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025; vốn đối ứng ngân sách của địa phương (tỉnh, huyện); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.

- Kinh phí cụ thể đối với từng nội dung trong Kế hoạch triển khai dự án do cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm dự toán chi tiết, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện dự án về UBND huyện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện dự án; báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền về UBND huyện.

2. Phòng Dân tộc

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai dự án, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Căn cứ nguồn ngân sách Trung ương, của tỉnh và ngân sách địa phương để hàng năm tham mưu, phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này; phối hợp hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán thực hiện Dự án.

Tổng hợp cân đối, thẩm định và hướng dẫn các đơn vị triển khai dự án, hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán liên quan.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ xây dựng công trình đảm bảo mục tiêu đầu tư và hiệu quả của dự án; xác định chi phí đầu tư phải đúng quy định và phù hợp với cơ chế đặc thù của Chương trình mục tiêu quốc gia. Báo cáo UBND huyện những vấn đề phát sinh về tiến độ triển khai cũng như chất lượng dự án.

5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện

Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những kết quả đạt được để lan tỏa, nhân rộng trong toàn huyện.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Kiến Đức.

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế tại địa phương; phối hợp thực hiện rà soát công khai, dân chủ, đảm bảo đúng đối tượng cần được hỗ trợ, đầu tư; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7