Thông tin chỉ đạo điều hành thứ hai, 24 06 2024 15:04

Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp năm 2024


Ngày 23/6/2024, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc Triển khai, thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp năm 2024

 

 
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy Đăk Nông về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu –rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí mô hình thôn thông minh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 02/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk R’Lấp về thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 22/01/2024 của Huyện ủy về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 28/04/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk R’Lấp; Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk R’Lấp về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 22/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện ĐăkR’Lấp về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk R’Lấp;

Căn cứ Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Đăk R’Lấp về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 22/12/2023; Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 và Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Đăk R’Lấp về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách vốn sự nghiệp thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp;

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 30/01/2024 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Đắk R’Lấp về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2024;

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp năm 2024 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện (đặc biệt là nhân dân các xã) về mục đích, nội dung, ý nghĩa và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trong việc thực hiện Chương trình nhằm đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Đắk R’Lấp chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 do Chủ tịch UBND huyện phát động.

- Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân hiểu đầy đủ hơn về Chương trình từ đó tham gia đóng góp tích cực cho việc thực hiện Chương trình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, duy trì và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới đã đạt và tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao.

 2. Yêu cầu

- Công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình cần được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến với mọi tầng lớp Nhân dân.

- Việc thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới nâng cao phải được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt các mục tiêu của Chương trình.

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội của các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

  1. Mục tiêu

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nội dung thành phần của Chương trình; triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ tất cả các Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (huyện nông thôn mới; xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; thôn nông thôn mới; mô hình thôn nông thôn mới thông minh; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu -rẫy mẫu trong nông thôn mới) đạt kết quả ngày càng cao, có chất lượng và bền vững nhằm góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2024 được Huyện ủy, HĐND huyện giao; từ đó tạo tiền đề, động lực bứt phá phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu giao của giai đoạn 5 năm 2021-2025.

2. Nội dung truyền thông

- Truyền thông sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025.

- Tuyên truyền những nội dung cơ bản của phong trào thi đua “Đắk R’Lấp chung sức xây dựng nông thôn mới”; công tác phát động, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

3. Hình thức truyền thông

Tổ chức truyền thông qua Báo chí, truyền thanh, truyền hình và lắp đặt các pa nô tuyên truyền trực quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn các xã, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các xã trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được bố trí cho các đơn vị để triển khai, thực hiện (Văn phòng Điều phối nông thôn mới (Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 22/12/2023; Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 và Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Đăk R’Lấp về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách vốn sự nghiệp thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, Ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn Kiến Đức căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp năm 2024 trên địa bàn huyện gắn với các Chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị nhằm đạt và vượt các các mục tiêu đề ra.

2. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Triển khai thực hiện truyền thông về mục đích, mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện qua báo chí, sổ tay tuyên truyền, lắp dựng Pa nô tuyên truyền về bộ tiêu chí nông thôn mới…

- Đôn đốc các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp năm 2024 trên địa bàn huyện.

3. Giao Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện:

-Tham mưu lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình MTQG; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn huyện để thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp năm 2024 trên địa bàn huyện.

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị tiếp tục tổ chức truyền thông thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, chương trình khởi nghiệp…. tại các xã trong huyện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp năm 2024 trên địa bàn huyện; yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất về UBND huyện (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện) để kịp thời tham mưu xử lý.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7