Cải cách hành chính thứ ba, 12 09 2023 15:58

Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và " Ngày không hẹn" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông


Kế hoạch số 580/KH-UBND, ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai mô hình “Ngày không viết” “Ngày không hẹn” nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn người dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc.

- Hướng tới sự thân thiện, hài lòng giữa người dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước, CBCCVC trong thực hiện giao dịch giải quyết TTHC, thực thi công vụ, góp phần nâng cao các Chỉ số của tỉnh.

          2. Yêu cầu

- Thực hiện mô hình "Ngày không viết", CBCCVC hỗ trợ viết hộ người dân, tổ chức tất cả các loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ TTHC theo đúng quy định (trừ trường hợp những TTHC đặc thù theo quy định của pháp luật không được viết hộ).

- Thực hiện mô hình "Ngày không hẹn" phải thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền; khi hồ sơ TTHC của người dân, tổ chức đảm bảo theo quy định sẽ được cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận giải quyết, trả kết quả ngay trong ngày làm việc.

- Đảm bảo thực hiện đúng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí CBCCVC có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trong ngày áp dụng sáng kiến.

 NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đơn vị áp dụng

- Bộ phận Một cửa UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

- Bộ phận Một cửa UBND các xã, phường, thị trấn.

2. Danh mục TTHC áp dụng

a) Tại Bộ phận Một cửa của UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa áp dụng đối với 03 TTHC:

- Thủ tục Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Mã TTHC: 1.011441.

- Thủ tục Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Mã TTHC: 1.011443.

- Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Mã TTHC: 1.001612.

b) Tại Bộ phận Một cửa của UBND các xã, phường, thị trấn áp dụng đối với 01 TTHC: 

Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp không phải xác minh hồ sơ); Mã TTHC: 1.004873.

3. Thời gian bắt đầu thực hiện sáng kiến: Từ ngày 15/10/2023.

4. Ngày và thời gian áp dụng sáng kiến:

- Ngày thực hiện: Ngày thứ Tư hàng tuần.

- Thời gian áp dụng: Trong giờ hành chính.

5. Đối tượng thụ hưởng

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện giải quyết TTHC trong ngày áp dụng mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết”“Ngày không hẹn”.

6. Quy trình, cách thức thực hiện

- Khi cá nhân, tổ chức đến Bộ phận Một cửa yêu cầu giải quyết TTHC vào ngày áp dụng sáng kiến, sẽ được CBCCVC kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trường hợp đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, CBCCVC sẽ thực hiện viết thay hoặc đánh máy các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của từng loại TTHC (trừ trường hợp TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết thay); sau đó, CBCCVC thực hiện kiểm tra tính chính xác thông tin trong các giấy tờ, hồ sơ trước khi cá nhân, tổ chức ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ đó (Ngày không viết).

- Sau khi hoàn tất hồ sơ, CBCCVC tiến hành xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc; việc tiếp nhận và trả kết quả trong giờ hành chính, không viết Giấy hẹn (Ngày không hẹn).

* Thời gian nhận và giải quyết hồ sơ của “Ngày không viết” “Ngày không hẹn” đến 15 giờ cùng ngày. Sau thời gian trên, CBCCVC thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy trình giải quyết TTHC thông thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

- Hằng năm, tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá ưu điểm, hạn chế, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch; đồng thời, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình sáng kiến.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thực hiện “Ngày không viết” “Ngày không hẹn” trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hằng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC tại Bộ phận Một cửa các cấp về thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức trong quá trình áp dụng mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết”“Ngày không hẹn” để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định.

3. Giao các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, thường xuyên theo dõi các danh mục TTHC áp dụng sáng kiến thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh công bố khi có sự điều chỉnh, bổ sung.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết đối với các danh mục TTHC được áp dụng mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết”“Ngày không hẹn”; tổng hợp, báo cáo, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, chỉ đạo kịp thời.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật quy trình nội bộ thực hiện TTHC “Ngày không viết” “Ngày không hẹn vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông công tác CCHC gắn với mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết”“Ngày không hẹn”; trong đó, chú trọng tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội (qua zalo, facebook…) để người dân, tổ chức kịp thời nắm bắt, thực hiện.

5. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Kế hoạch; đồng thời, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở cử đoàn viên, thanh niên tham gia phối hợp, hỗ trợ Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trong thời gian áp dụng mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết” “Ngày không hẹn”.

6. Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai mô hình sáng kiến đến toàn thể CBCCVC thuộc phạm vi quản lý, nhất là CCVC trực tiếp tiếp nhận TTHC tại Bộ phận Một cửa; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo, thực hiện niêm yết, công khai danh mục TTHC thực hiện mô hình sáng kiến tại Bộ phận Một cửa, Trang thông tin điện tử và bằng mã QR-Code. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mô hình sáng kiến bằng các hình thức phù hợp để người dân, tổ chức biết, thực hiện.

- Lưu hồ sơ, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện, trong đó, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và kiến nghị kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mô hình (việc báo cáo kết quả lồng ghép trong báo cáo công tác CCHC định kỳ, phần nội dung Cải cách TTHC).


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7