Chuyển đổi số thứ hai, 31 07 2023 09:49

Kế hoạch Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số


Kế hoạch số 145/KH-UBND, ngày 29/7/2023 của UBND huyện Đắk R'lấp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị. Định hướng, xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và nâng cao năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

- Hình thành nên giá trị cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt tự tin vào tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ định hướng của đơn vị trong hiện tại và tương lai.

- Nhận biết và ứng dụng được ưu thế của trí tuệ nhân tạo (AI) và quản lý dữ liệu lớn trong quản trị công.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong việc triển khai Kế hoạch.

- Sau khi hoàn thành bồi dưỡng, tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức, nắm bắt được kỹ năng chuyển đổi số, cơ bản sử dụng được các nền tảng số

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nội dung: Gồm 4 chuyên đề sau:

- Chuyên đề 1: Hiểu về chuyển đổi số và các công nghệ hàng đầu;

- Chuyển đề 2: Phương thức chuyển đổi số trong cơ quan chính quyền;

- Chuyên đề 3: Vai trò và nhiệm vụ của chính quyền trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số.

- Chuyên đề 4: Vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chỉ số chấm điểm chuyển đổi số (DTI).

2. Thời gian, đối tượng tập huấn

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 08/8/2023.

 - Đối tượng tham gia tập huấn: Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện; Thành viên Tổ giúp việc chuyển đổi số cấp huyện. (Theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Đăk R’lấp; Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Đăk R’lấp; Quyết định số 454/QĐ-BCĐ, ngày 28/9/2022 của Ban Chỉ đạo về thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền số, Chuyển đổi số huyện Đăk R’lấp).

 - Địa điểm tổ chức: Có Thông báo triệu tập sau.

3. Báo cáo viên

Mời báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Đăk Nông (Chuyên đề 1, 2, 3); báo cáo viên của VNPT tỉnh Đăk Nông (Chuyên đề 4).

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn từ nguồn kinh phí được giao dự toán năm 2023 cho Phòng Văn hóa và Thông tin tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất (hội trường, máy tính, máy chiếu…) để tổ chức các lớp tập huấn; kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, mời báo cáo viên và đảm bảo các điều kiện liên quan đến hội nghị tập huấn.

- Lập dự trù kinh phí tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch và thanh quyết toán theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trên cơ sở dự trù kinh phí của Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm thẩm định và hướng dẫn việc chi đảm bảo theo đúng quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn

Cử thành phần tham gia tập huấn theo đúng nội dung yêu cầu của kế hoạch này.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7