Thông tin tuyên truyền thứ hai, 13 05 2024 14:52

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15/5/-22/5) năm 2024 và 78 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện


Ngày 13/5/2024, UBND huyện Đắk R'lấp ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15/5/-22/5) năm 2024 và 78 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.

2. Yêu cầu

- Phổ biến các nội dung của Kế hoạch sâu rộng tới người dân bằng các phương tiện thông tin khác nhau, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương trên địa bàn huyện.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch đầy đủ, hiệu quả, tiết kiệm, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống thiên tai.

- Đề cao, thúc đẩy vai trò, trách nhiệm và chủ động tham gia của cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai.

- Kế hoạch triển khai phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, Ban ngành và điều kiện thực tế của từng địa phương.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024: “Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai”.

2. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2024 (các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia tập trung từ ngày 15-22/5/2024).

3. Phạm vi: Trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn huyện; Thư của Chủ tịch nước; phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông, phóng sự, video về công tác phòng, chống thiên tai do Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và địa phương xây dựng.

- Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

- Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng.

- Tuyên truyền rộng rãi một số nội dung, thông điệp của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai như: “Kích hoạt hành động sớm, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng”, “Tăng cường hành động sớm – Kiến tạo vững tương lai”, “Hành động sớm vì cộng đồng bền vững trước thiên tai”…

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức treo pano, băng rôn, tờ phướn…với các khẩu hiệu, thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai (15/5-22/5) năm 2024 và 78 năm ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai (22/5) tại trụ sở cơ quan Phòng chống thiên tai các cấp.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh truyền hình, cơ quan báo chí, mạng xã hộị (Zalo, Facebook)…, trang thông tin điện tử Website của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai (15/5-22/5) năm 2024 và 78 năm ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai (22/5).

- Hướng dẫn già làng, trưởng thôn, bon, tổ dân phố và người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới người dân về phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

- Kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

- Rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là công tác chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa lũ 2024.

3. Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại: https://drive.google.com/drive/folders/1ifUHZrcnUEXBZ6L8RtqPgKm37ED9BWYu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện

- Phối hợp, hướng dẫn các Phòng, ban ngành có liên quan và Ban chỉ huy PCTTT & TKCN các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia, Quyết định 173/QĐ-TTG ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ phướn, hình ảnh về hoạt động phòng, chống thiên tai.

- Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, sạt lở đất…).

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai của ngành giáo dục, tuyên truyền phổ biến về Quyết định 173/QĐ-TTG ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép một số nội dung vào giờ chào cờ đầu tuần của các cấp trường từ Phổ thông trung học trở xuống, công bố Tuần lễ Quốc gia, chiếu phim và các ấn phẩm hướng dẫn kỹ năng về phòng, chống thiên tai trong trường học…

- Chủ trì, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống đuối nước cho học sinh nhất là dịp nghỉ hè.

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai trong ngành giáo dục.

3. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông

- Tăng cường đưa tin, bài về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024; nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; đăng tải Thư của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai; tăng cường phát sóng và đưa tin các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông thông qua hệ thống đài truyền hình, truyền thanh về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024; Thư của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai; tăng cường phổ biến tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do Ban Chỉ đạo và địa phương xây dựng; các nội dung trọng điểm của công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

4. Các Phòng, Ban, ngành khác có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 của ngành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

5. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và Ban chỉ huy PCTTT & TKCN các xã, thị trấn

- Ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024 và 78 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai.

 - Tuyền truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho người dân, cộng đồng và trong trường học…

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn, công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại cấp xã và cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, sạt lở đất…).

- Tở chức treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ phướn, hình ảnh về hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Đối với các Cơ quan, ban ngành có liên quan cân đối, bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao, các nguồn hợp pháp khác hoặc được huy động từ nguồn xã hội hóa.

- Đối với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện: Kinh phí tổ chức được cân đối, bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao, Quỹ Phòng chống thiên tai huyện, các nguồn hợp pháp khác hoặc được huy động từ nguồn xã hội hóa.

- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn cân đối, bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao, các nguồn hợp pháp khác hoặc được huy động từ nguồn xã hội hóa.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7