Thông tin chỉ đạo điều hành thứ tư, 16 08 2023 07:35

Kế hoạch duy trì xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023


Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 15/8/2023 của UBND huyện Đắk R'Lấp

Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Đắk R’lấp 10 xã và 01 thị trấn  đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo lộ trình giai đoạn đến năm 2020. Tuy nhiên, để công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân huyện nhà ngày một tốt hơn và thực hiện duy trì xã, thị trấn đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn liền với xây dựng nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo. UBND huyện Đắk R'Lấp xây dựng Kế hoạch duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Duy trì xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế nhằm nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại các xã, thị trấn.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác  bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại các xã, thị trấn; cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng cao đến tận người dân, thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tất cả các Trạm Y tế theo lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; triển khai có hiệu quả chương trình y tế Quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tốt hơn trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân gắn liền với xây dựng nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Quá trình triển khai thực hiện cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị.

- Thực hiện duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã phải thực hiện toàn diện trên tất cả các tiêu chí. Đặc biệt các chỉ tiêu liên quan xây dựng xã nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao như: Tỷ lệ người dân có thẻ BHYT, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể tấp còi (chiều cao theo tuổi), quản lý sức khỏe người dân, an toàn thực phẩm…

II. CHỈ TIÊU

Duy trì 11 xã, thị trấn đã đạt  Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, trong đó năm 2023 thẩm định lại 03 trạm Y tế gồm: thị trấn Kiến Đức, xã Nghĩa Thắng, xã Đạo Nghĩa.

III. NHỮNG NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CHUNG

1. Nội dung và giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo và xã hội hóa công tác bảo vệ  chăm sóc sức khỏe nhân dân

 - Tăng cường vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện, xã, thị trấn.

 - Đưa các chỉ tiêu y tế vào Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Xây dựng kế hoạch giám sát, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá theo định kỳ những mặt cần phát huy, những mặt còn tồn tại, yếu kém, có hướng khắc phục để xây dựng xã đạt chuẩn về y tế theo mục tiêu đề ra.

- Huy động sự tham gia của nhân dân vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm và tham gia BHYT tự nguyện.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các cơ sở y tế thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

2. Giải pháp về truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe dưới nhiều hình thức như: Xây dựng phóng sự, viết tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua các buổi họp thôn, bon, đoàn thể nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về công tác chăm sóc sức khỏe.

- Nội dung tuyên truyền giáo dục sức khỏe phù hợp với điều kiện, nhận thức của người dân. Chú trọng tuyên truyền về phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường …

 3. Giải pháp về cơ sở vật chất và tài chính

 Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí các nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp y tế năm 2023.

4. Giải pháp về chuyên môn y tế

 Tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục và ý thức rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, y đức trong đội ngũ cán bộ y tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế đối với nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế huyện:

- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, định kỳ báo cáo trước ngày 10/01 của năm sau tiến độ thực hiện về UBND huyện và Sở Y tế.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế vào tháng 9 năm 2023, đồng thời làm đầu mối tổng hợp hồ sơ gửi về Sở Y tế để thẩm định lại.

2. Trung tâm Y tế huyện:

- Chủ trì phối  hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện thường xuyên giám sát, hỗ trợ, đôn đốc tiến độ thực hiện tại các xã, thị trấn và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/12 của năm về Phòng Y tế huyện.

- Tiếp tục hướng dẫn nội dung Bộ tiêu chí quốc gia về y tế cho các Trạm Y tế xã, thị trấn đồng thời chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn đảm bảo đạt yêu cầu, đặc biệt 03 địa phương đăng ký thẩm định lại trong năm 2023 là: thị trấn Kiến Đức, xã Nghĩa Thắng, xã Đạo Nghĩa.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm lập kế hoạch đề xuất, hỗ trợ một số nội dung sau:

+ Đề nghị Sở Y tế quan tâm chỉ đạo các cơ quan Y tế tuyến tỉnh hỗ trợ về mặt chuyên môn để huyện triển khai thực hiện tốt duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại các xã, thị trấn.

+ Có kế hoạch đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực cho các Trạm Y tế xã, thị trấn đủ theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

+ Tham mưu Sở Y tế bố trí kinh phí trong năm 2023 để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định. Tham gia giám sát việc thực hiện nội dung  5 của Tiêu chí 1 về Tài chính - kế hoạch trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Có kế hoạch đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ duy tu, sửa chữa về cơ sở vật chất cho các Trạm Y tế xã, thị trấn.

4. Phòng Văn hóa -Thông tin, Trung tâm Văn Hóa -Thể Thao và Truyền thông huyện:

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện tiêu chí 9 về truyền thông giáo dục sức khỏe.

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:

Phối hợp với các đơn vị y tế thực hiện các chỉ tiêu của Tiêu chí 3 về cơ sở hạ tầng. Tham gia chỉ đạo, giám sát việc duy tu, sửa chữa cơ sở hạ tầng cho các Trạm y tế xã, thị trấn.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện:

Phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan thực hiện các chỉ tiêu về y tế trong xây dựng nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao.

7. Bảo hiểm xã hội huyện:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân các xã, thị trấn tham gia BHYT tự nguyện đạt chỉ tiêu đề ra (nội dung 6 của Tiêu chí 1)

8. Các Đoàn thể và các thành viên khác trong BCĐ Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thể mình, chỉ đạo theo ngành dọc xuống cơ sở tham gia phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, đóng góp nguồn lực để thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Kiện toàn, duy trì hoạt động của Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Đối với các xã, thị trấn đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020, tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì  Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong năm 2023 theo hướng phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt tỷ lệ thấp so với quy định để UBND huyện biết theo dõi và chỉ đạo thực hiện.

- Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, thị trấn tổ chức quán triệt các nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tự đánh giá, so sánh thực trạng hiện nay với Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Xây dựng Kế hoạch, giải pháp và triển khai thực hiện các hoạt động nhằm thực hiện duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo hướng dẫn của tuyến trên; khi xét thấy đạt các tiêu chí quy định, lập thủ tục trình hội đồng tuyến huyện xét duyệt.

- UBND thị trấn Kiến Đức, UBND xã Nghĩa Thắng, UBND xã Đạo Nghĩa chỉ đạo Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân(CSSKND) xã tổ chức đăng ký với Phòng Y tế huyện và Trung tâm Y tế huyện thời gian phấn đấu đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và đề xuất, kiến nghị những khó khăn, tồn tại để tuyến trên hỗ trợ trong quá trình thực hiện để đánh giá lại.

- UBND xã, thị trấn căn cứ tình hình ngân sách của địa phương hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng trạm Y tế và phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

10. Trạm Y tế các xã, thị trấn:

- Trạm Y tế các xã, thị trấn (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CSSKND xã) tham mưu UBND xã báo cáo kịp thời, chính xác thực trạng và kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo hướng dẫn của y tế tuyến trên.

- Đối với trạm Y tế thị trấn Kiến Đức, xã Nghĩa Thắng, xã Đạo Nghĩa triển khai thực hiện các tiêu chí chuyên môn, tự đánh giá các tiêu chí theo quy định và báo cáo UBND xã đạt duy trì các Tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

- Khi xét thấy đảm bảo đạt yêu cầu Ban chỉ đạo CSSKND các xã tham mưu UBND xã  có văn bản kèm hồ sơ liên quan gửi Phòng Y tế huyện, để trình UBND huyện xét và đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong năm.

- Thời gian hoàn thành Kế hoạch: 30/9/2023.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7