Cải cách hành chính thứ tư, 26 07 2023 10:03

Hướng dẫn khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông


Công văn số 928/UBND-NV, ngày 25/7/2023 của UBND huyện Đắk R'lấp

Thực hiện Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức phát động thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 20 năm ngày tái thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024).

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-SNV ngày 28/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn Khen thưởng phong trào thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 20 năm ngày tái thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024).

Căn cứ Công văn số 166/BTĐKT, ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đắk Nông về việc nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái thành lập tỉnh Đắk Nông;

Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp hướng dẫn công tác khen thưởng các nội dung cụ thể như sau:

          I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

1. Đối với tập thể: Các đơn vị tham mưu giúp việc cho Huyện ủy; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; các tổ chức đoàn thể cấp huyện; các tổ chức Hội; các đơn vị lực lượng vũ trang; UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp; các tổ chức tôn giáo; hộ gia đình (gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương).

2. Đối với cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; doanh nhân, công nhân, nông dân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo, nhân sĩ, tri thức, nhà khoa học, nghệ nhân, văn nghệ sĩ; các tầng lớp nhân dân (gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động)

          II. HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG VÀ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Đối với tập thể: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và đạt các tiêu chuẩn sau: (Mỗi huyện được 05 tập thể và 05 hộ gia đình).

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Trong giai đoạn 2019 – 2023 liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 03 năm trở lên được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cá nhân vi phạm bị kỷ luật. Riêng năm 2023 chưa có kết quả đánh giá thì xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ đến tháng 10/2023 để ưu tiên xem xét, đề xuất khen thưởng.  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lập hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Các hộ gia đình có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội trong giai đoạn 2019 – 2023, đóng góp tự nguyện, không huy động từ tổ chức, cá nhân khác (tài sản được quy đổi thành tiền từ 300 triệu đồng trở lên). Đề nghị UBND các xã, thị trấn làm đầu mối tổng hợp và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng.

b) Đối với cá nhân: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho các cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: (Mỗi huyện được 05 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 03 nông dân tiêu biểu xuất sắc)

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác tại tỉnh từ 10 năm trở lên, trong giai đoạn 2019 – 2023 liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 năm trở lên được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương lập hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Nông dân tiêu biểu xuất sắc, lập được nhiều thành tích trong lao động sản xuất, có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn 2019 – 2023. Đề nghị UBND các xã, thị trấn làm đầu mối tổng hợp và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng.

III. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN HỒ SƠ

  1. Số lượng: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm 03 bộ, bản chính.

2. Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị;

+ Biên bản họp xét của đơn vị;

+ Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số 07 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, gửi kèm theo);

+ Tài liệu minh chứng cho các thành tích đạt được của tập thể, cá nhân như: Quyết định đánh giá, xếp loại hoặc các văn bản khác có liên quan.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Hồ sơ đề nghị khen thưởng các đơn vị nộp về Phòng Nội vụ huyện trước ngày 10 tháng 10 năm 2023.

Lưu ý: Quá thời gian quy định nêu trên UBND huyện không tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của đơn vị.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7