Cải cách hành chính thứ tư, 12 06 2024 09:26

Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2717/UBND-NC ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh


Công văn số 696/UBND-VP, ngày 10/6/2024 của UBND huyện

Thực hiện Công văn số 774/STTTT-CNTT ngày 21/5/2024 của Sở Thông tin và Truyền Thông về việc triển khai thực hiện Công văn số 2717/UBND-NC ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung sau:

 1. Rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về Giao chỉ tiêu và nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2023 - 2024 và các kiến nghị, đề xuất tại các báo cáo chuyên đề về dịch vụ công trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông (đính kèm các văn bản).

2. Rà soát danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo cung cấp 100% TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

 3. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện tái cấu túc TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

  4. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm đạt được chỉ tiêu tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tối thiểu đạt 80%. Đồng thời, đảm bảo tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ TTHC của đơn vị được đồng bộ đầy đủ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Kịp thời rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đầu cuối tại bộ phận một cửa các cấp đáp ứng yêu cầu số hóa, tái sử dụng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7