Chuyển đổi số thứ năm, 25 05 2023 14:52

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023


Ngày 25/5/2023, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ký ban hành Công văn số 101/BCĐ về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Trong 05 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện đã Ban hành các Quyết định, Kế hoạch, hướng dẫn, thông báo…về phân công các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số năm 2023, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn triển khai chậm so với kế hoạch được giao, để khắc phục tình trạng trên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các Nghị định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện trên lĩnh vực Chuyển đổi số, nhất là Quyết định 358/QĐ-UBND, ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch số 20/KH-BCĐ, ngày 09/02/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện năm 2023; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về phân công theo dõi, cải thiện, nâng cao Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) huyện Đăk R’lấp năm 2023 và các năm tiếp theo. Khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND huyện các chương trình, đề án, dự án về chuyển đổi số thuộc lĩnh vực ngành quản lý, như : Dự án thực hiện số hóa kết quả TTHC còn hiệu lực, Dự án đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông trên địa bàn huyện, Dự án thực hiện Số hóa hồ sơ địa chính, CSDL đất đai, …

Chỉ đạo CBCCVC tăng cường thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, gửi văn bản điện tử, thực hiện tốt việc ký số, phát hành văn bản trên môi trường mạng qua hệ thống điều hành tác nghiệp eOffice.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo): Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số, đảm bảo theo đúng lộ trình và yêu cầu đề ra. Tham mưu Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023; tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển đổi số đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện. Phối hợp với VNPT chi nhánh Đăk R’lấp tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT, các đoàn thể, CBCC, người hoạt động KCT, lãnh đạo các trường học, Bí thư và trưởng thôn trên địa bàn các xã – thị trấn, hướng dẫn UBND các xã - thị trấn, Đài truyền thanh cơ sở đăng tải thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số lên Trang thông tin điện tử xã, Đài truyền thanh xã và bằng nhiều hình thức truyền thông khác.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và VNPT chi nhánh Đăk R’lấp tổ chức Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho Ban Chỉ đạo CĐS huyện, CBCC huyện; tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho Tổ Công nghệ cộng đồng nhân dân trên địa bàn huyện; tập huấn cài đặt, sử dụng các ứng dụng về công nghệ số. Tiếp tục phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khảo sát, lập dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT- VT phục vụ chuyển đổi số tại địa phương giai đoạn 2023-2025 theo hướng xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh.

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Tham mưu UBND huyện kinh phí nâng cấp Trang thông tin điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 tham mưu bố trí kinh phí cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung, xây dựng phương án đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cấp huyện (được phân công tại Quyết định 358/QĐ-UBND, ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch số 20/KH-BCĐ, ngày 09/02/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện năm 2023; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về phân công theo dõi, cải thiện, nâng cao Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) huyện Đăk R’lấp năm 2023 và các năm tiếp theo). Thực hiện tốt việc đăng tải các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử huyện; đôn đốc, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, nhận, gửi văn bản điện tử, thực hiện tốt việc ký số, phát hành trên môi trường mạng qua hệ thống eOffice.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh, nhất là đối với hồ sơ trực tuyến toàn trình và hồ sơ trực tuyến một phần. Tích cực đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thời gian giải quyết TTHC theo quy định, hạn chế thấp nhất tình trạng trả kết quả trễ hạn.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các đơn vị, địa phương liên quan tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp địa phương lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu có kế hoạch cập nhật số liệu lên các nền tảng số trong sản xuất nông nghiệp để triển khai ứng dụng hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về sự cần thiết và tính cấp bách của công tác chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác số hóa học liệu, xác lập hồ sơ điện tử, thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng ngân hàng đề kiểm tra; kịp thời sử dụng công nghệ dạy học để linh hoạt chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến khi có yêu cầu. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, các hệ thống quản lý thông tin của Bộ GD&ĐT và phần mềm VNEDU để số hóa thông tin trường học, học sinh, …. Phấn đấu trong năm học 2023 – 2024 100% thông tin trao đổi giữa nhà trường và cha mẹ học sinh được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua Sổ liên lạc điện tử. Trên 50% cơ sở giáo dục sử dụng ứng dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thu – nộp học phí.

6. Phòng Nội vụ: Tăng cường tham mưu UBND huyện đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực nhằm đáp ứng việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tham mưu xây dựng và triển khai dự án Số hóa kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực, dự án số hóa kho lưu trữ huyện nhằm chia sẻ, kết nối, đồng bộ CSDL tỉnh phục vụ tốt việc khai thác, sử dụng.

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng về chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Tiếp tục tham mưu triển khai đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn huyện.

8. Phòng Tài chính và Kế hoạch: Thẩm định dự toán chi tiết các dự án đầu tư lắp đặt thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyển đổi số của các đơn vị, địa phương theo quy định, đồng thời tham mưu UBND huyện quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện. Tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí để các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao.

9. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với Ủy ban mặt trận, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết và lợi ích của công tác chuyển đổi số. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hướng dẫn, đẩy mạnh hoạt động, phát huy vai trò của Tổ công nghệ cộng đồng trong công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Chỉ đạo cán bộ, công chức tăng cường ứng dụng CNTT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, nhận, gửi văn bản điện tử, thực hiện tốt việc ký số, phát hành trên môi trường mạng qua hệ thống điều hành tác nghiệp eOffice. Tích cực hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin do tỉnh, Trung ương khuyến cáo như PC Covid, Sổ sức khỏe điện tử, … Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7