Chuyển đổi số thứ ba, 20 06 2023 09:40

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Đăk R’lấp giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030


Ngày 19/6/2023, UBND huyện Đắk R'lấp ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Đăk R’lấp giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số, tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số huyện Đăk R’lấp nhanh, bền vững, phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; Chương trình hành động số 17-CTr/HU ngày 23/12/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số huyện Đắk R’lấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư chiến lược, trọng điểm, tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, điện tử, viễn thông phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số của huyện.

 II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SỐ

1. Quan điểm

Dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, học máy sâu, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn vật,…), chuyển đổi số đang tạo ra không gian phát triển mới đó là kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Đặc biệt, chuyển đổi số mở ra cơ hội to lớn cho Việt Nam nói chung và Đắk Nông nói riêng phát triển đột phá, nhanh chóng. Do đó, phát triển các doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm, nền tảng, giải pháp dựa trên công nghệ số - các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - để thúc đẩy đổi mới sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hiện thực hóa các cơ hội, tiềm năng mà chuyển đổi số mang lại khi đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đến từng người dân. Phát triển doanh nghiệp số với các quan điểm sau:

a) Phát triển doanh nghiệp công nghệ số là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

b) Tạo môi trường về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận lợi cho doanh nghiệp số phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế số.

c) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

 a) Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ứng dụng thành quả của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vào sản xuất, kinh doanh; thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 b) Hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật; củng cố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực.

c) Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới chuyên gia, các nhà tư vấn, các nền tảng số để thúc đẩy chuyển đổi số.

 2.2. Mục tiêu đến năm 2025

a) Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chuyển dịch sản xuất kinh doanh từ bị động về công nghệ số sang tiếp cận, ứng dụng các sản phẩm công nghệ số.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

2.3. Mục tiêu đến năm 2030

a) Giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn huyện có tối thiểu 01 doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực.

b) Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký mới trong lĩnh vực công nghệ cung cấp các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đồng đều giữa khu vực thành thị và nông thôn, đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội.

c) Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, tư vấn về chuyển đổi số sẽ thực hiện chuyển đổi số thành công theo kế hoạch đặt ra của mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn.

 III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về công tác tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến,nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong huyện về phát triển doanh nghiệp công nghệ số, ứng dụng sản phẩm thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư vào sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền chiến lược “Make in Viet Nam” để các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện tốt chiến lược này.

b) Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội; tích cực sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh và của Việt Nam trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

c) Tổ chức truyền thông rộng rãi về tầm quan trọng của chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện, trong đó các lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao, Du lịch, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính; giúp quảng bá Đăk R’lấp là thị trường tiềm năng, là môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài tỉnh đầu tư vào huyện.

 d) Tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn an ninh trong hoạt động của doanh nghiệp trên không gian mạng.

2. Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách

 a) Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục tiếp cận, gia nhập thị trường.

b) Hỗ trợ trong việc tạo ra các môi trường thử nghiệm cho các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới ứng dụng công nghệ số tại huyện. Cụ thể như, cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm các phát kiến đổi mới trong điều kiện thị trường thực tế của huyện.

c) Hỗ trợ các giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về Chính quyền điện tử/Chính quyền số, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, y tế thông minh, dịch vụ đô thị thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh,…

3. Về phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Phối hợp tổ chức Diễn đàn về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại huyện, kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài tỉnh tham gia nhằm mục đích xúc tiến doanh nghiệp công nghệ số đầu tư vào huyện.

 4. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

a) Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số; hỗ trợ tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi của doanh nghiệp.

b) Tổ chức hội thảo và các hoạt động khác.

c) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng số tham gia Chương trình để chuyển đổi số.

d) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng thời điểm khi có văn bản chỉ đạo.

 e) Khảo sát, thu thập các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số và các nền tảng số phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp.

5. Về phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng chính sách chuyển đổi số, đào tạo nhân lực số chất lượng cao, chính sách đầu tư kinh doanh số, chính sách an toàn thông tin và sở hữu trí tuệ để đảm bảo sự vận hành của nền kinh tế số. Đào tạo phát triển và thu hút nguồn nhân lực để hình thành đội ngũ chuyên ngành thương mại điện tử, an ninh mạng, công nghệ thông tin, truyền thông… chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sản xuất và việc làm trên môi trường Internet là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của nền kinh tế số. Thu hút nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội, các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để tham gia triển khai Kế hoạch.

3. Các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công theo Kế hoạch này và quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng dự toán, bố trí kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

a) Làm đầu mối tham mưu việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

b) Phối hợp với sở, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan để thực hiện việc điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ số; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

c) Chủ trì, tổ chức thực hiện các giải pháp tại điểm a, b, c, d khoản 1, điểm a, b khoản 2 Mục II; chủ trì, phối hợp với sở, ngành của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện điểm b khoản 2 Mục II của Kế hoạch này; chủ trì, thực hiện công tác tuyên truyền ở khoản 1 Mục III.

d) Phối hợp các doanh nghiệp viễn thông triển khai mạng viễn thông 5G khi có kế hoạch, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư của huyện.

đ) Định kỳ, tổng hợp các sản phẩm công nghệ số của doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tổng hợp nhu cầu ứng dụng sản phẩm công nghệ số của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, công bố trên Trang thông tin điện tử huyện.

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030 trên địa bàn huyện nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ số, mô hình kinh doanh mới. Tập trung định hướng ưu tiên đối với doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số; các dự án chuyển đổi số trong doanh nghiệp; chuyển đổi số trong các mô hình nông nghiệp.

 b) Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ số.

c) Triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến.

d) Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phù hợp với hoạt động nghiên cứu, đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện.

e) Phối hợp với Sở Công thương tỉnh đẩy mạnh việc phát triển thương mại điện tử nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên địa bàn xúc tiến bán hàng, giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm bạn hàng và hỗ trợ xuất khẩu trên các nền tảng thương mại điện tử.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 a) Chủ trì, thực hiện các giải pháp về chính sách, về tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động giới thiệu để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xúc tiến thiết lập hoạt động về công nghệ số tại huyện.

 c) Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu UBND huyện cân đối nguồn ngân sách nhà nước hằng năm, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm định, đề xuất, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch này.

4. Hội doanh nghiệp huyện

a) Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trong việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn huyện; các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ đổi mới, sáng tạo chủ động sử dụng giải pháp nền tảng công nghệ số Việt Nam, cung cấp giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển đồng đều các khu vực kinh tế thành thị và nông thôn, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống, kinh tế - xã hội.

b) Đẩy mạnh phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, chú trọng đến các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện.

c) Chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hoá chủ lực của doanh nghiệp; tăng cường liên kết, đặt hàng đối với các Viện, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu để ứng dụng các giải pháp công nghệ số phục vụ doanh nghiệp.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

 Tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; vai trò của doanh nghiệp công nghệ số, sản phẩm công nghệ số "Make in Đăk Nông" và "Make in Viet Nam"; tăng thời lượng tuyên truyền về chủ trương phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong các chuyên mục hiện có. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về vai trò của doanh nghiệp công nghệ số; tuyên truyền các hoạt động, các mô hình chuyển đổi số trên địa bàn huyện

6. Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn

Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ có liên quan tại Mục II, đề nghị thực hiện các nhiệm vụ sau:

 a) Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của đơn vị theo chủ trương, kế hoạch, quy định của tỉnh, huyện góp phần hỗ trợ, kích cầu để các doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm, ứng dụng các sản phẩm công nghệ số.

b) Định kỳ trước ngày 25/11 hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn huyện Đăk R’lấp giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, Hội doanh nghiệp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để xem xét, kịp thời chỉ đạo./.


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7