Cải cách hành chính thứ tư, 23 08 2023 09:05

Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện


Quyết định số 2633/QĐ-UBND, ngày 17/8/2023 của UBND huyện Đắk R'lấp

QUY ĐỊNH

Đánh giá, xác định Chỉ số CCHC trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /8/2023

của Chủ tịch UBND huyện)

 

 

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục tiêu

a) Nhằm đảm bảo việc theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) hng năm của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp xã).

b) So sánh, xếp hạng kết quả CCHC hằng năm của UBND cấp xã; qua đó, thấy rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành để có giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục, cải thiện chất lượng, hiệu quả CCHC hằng năm.

2. Yêu cầu

a) Chỉ số CCHC phải bám sát nội dung Kế hoạch CCHC của huyện, xã hằng năm và từng giai đoạn.

b) Chỉ số CCHC phải bảo đảm tính thống nhất, khả thi, phù hợp với công tác chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền và đặc điểm, điều kiện thực tế; việc đánh giá phải thực chất, khách quan, công bằng, đúng với kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

c) Hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, kịp thời từ cấp huyện đến cấp xã và thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá.

3. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC hằng năm của UBND huyện; UBND cấp xã.

b) Đối tượng áp dụng

- UBND huyện;

- UBND cấp xã (11 xã, thị trấn).

II. NỘI DUNG CHỈ SỐ CCHC

1. Cấu trúc Bộ tiêu chí

a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC UBND cấp huyện được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 45 tiêu chí (gồm 72 tiêu chí thành phần), cụ thể:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 07 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần);

- Cải cách thể chế: 04 tiêu chí (gồm 12 tiêu chí thành phần);

- Cải cách thủ tục hành chính: 08 tiêu chí (gồm 17 tiêu chí thành phần);

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 06 tiêu chí (gồm 11 tiêu chí thành phần);

- Cải cách chế độ công vụ: 07 tiêu chí (gồm 07 tiêu chí thành phn);

- Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí (gồm 11 tiêu chí thành phn);

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 04 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phần).

- Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: 05 tiêu chí (gồm 02 tiêu chí thành phần).

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

b) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 38 tiêu chí (gồm 47 tiêu chí thành phần), cụ thể:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 07 tiêu chí (gồm 04 tiêu chí thành phần);

- Cải cách thể chế: 04 tiêu chí (gồm 12 tiêu chí thành phần);

- Cải cách thủ tục hành chính: 08 tiêu chí (gồm 15 tiêu chí thành phần);

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 05 tiêu chí (gồm 02 tiêu chí thành phần);

- Cải cách chế độ công vụ: 03 tiêu chí (gồm 04 tiêu chí thành phn);

- Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí (gồm 06 tiêu chí thành phn);

- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 04 tiêu chí (gồm 04 tiêu chí thành phần).

- Tác động của CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội: 04 tiêu chí.

 (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

2. Thang điểm

a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện

Thang điểm đánh giá: 100 điểm, trong đó:

- Điểm thực hiện CCHC: 90/100.

- Điểm điều tra xã hội học: 10/100.  

b) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã

Thang điểm đánh giá: 100 điểm.

- Điểm thực hiện CCHC: 90/100.

- Điểm điều tra xã hội học: 10/100.

3. Phương pháp đánh giá

a) Tự đánh giá

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã tự đánh giá và xác định điểm thực hiện CCHC theo từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Quyết định này (Thể hiện tại cột “Điểm tự đánh giá” của Phụ lục I, Phụ lục II ) và theo hướng dẫn cụ thể hằng năm của Sở Nội vụ.

- Điểm tự đánh giá của UBND cấp xã được Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện thẩm định, đánh giá trước khi trình UBND cấp huyện xem xét, công bố.

b) Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: Áp dụng đối với Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

- Các tiêu chí đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Ghi chú” của Phụ lục I và Phụ lục II Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

- Việc điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã do UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp  xã hoàn thành chậm nhất trong tháng 11 hằng năm.

4. Xác định Chỉ số CCHC

Chỉ số CCHC được xác định bng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được (điểm thẩm định) và tổng điểm tối đa (100 điểm). Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được (điểm thẩm định) và điểm tối đa của từng lĩnh vực đó.

5. Xếp hạng Chỉ số CCHC   

Kết quả Chỉ số CCHC được xếp loại theo thứ tự từ cao xuống thấp, cụ thể:

- Chỉ số CCHC đạt từ 95% đến 100%: Xếp loại xuất sắc.

- Chỉ số CCHC đạt từ 85% đến dưới 95%: Xếp loại tốt.

- Chỉ số CCHC đạt từ 75% đến dưới 85%: Xếp loại khá.

- Chỉ số CCHC đạt từ 65% đến dưới 75%: Xếp loại trung bình.

- Chỉ số CCHC đạt dưới 65%: Xếp loại yếu.

III. HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

1. Thành lập Tổ tự đánh giá

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Tổ tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC, gồm các thành phần quy định như sau:

a) Đối với UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp huyện làm Tổ trưởng, các thành viên gồm: Chánh Văn phòng HĐNDUBND cấp huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng các phòng chuyên môn liên quan và công chức phụ trách công tác CCHC.

b) Đối với UBND cấp

Chủ tịch UBND cấp xã làm Tổ trưởng, các thành viên gồm các chức danh công chức chuyên môn có liên quan.

2. Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC

Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng; Trưởng phòng Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan.

3. Thời gian, quy trình đánh giá và công bố Chỉ số CCHC

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC của đơn vị mình; đồng thời, nhập dữ liệu, tài liệu kiểm chứng và báo cáo giải trình vào Hệ thống phần mềm đánh giá Chỉ số CCHC tại địa chỉ: www.daknong.cchc.com.vn.

b) Đối với UBND cấp xã

- Nhập dữ liệu, báo cáo kết quả tự đánh giá vào phần mềm, gửi về Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện trước ngày 10/12 hng năm.

- Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện thẩm định, hoàn thành việc đánh giá, báo cáo kết quả thẩm định và trình UBND cấp huyện trước ngày 31/12 hng năm.

- UBND cấp huyện ban hành Quyết định công bố Chỉ số CCHC của UBND cấp xã trước ngày 10/01 năm sau liền kề năm đánh giá; đồng thời, gửi kết quả công bố về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai đánh giá, xác định Chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

12. Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện

a) Có trách nhiệm thẩm định, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả thẩm định và trình UBND cấp huyện xem xét, công bố Chỉ số CCHC của UBND cấp xã theo đúng trình tự, thời gian quy định tại Quyết định này.

b) Thành lập Tổ giúp việc để tham mưu Hội đồng trong việc thẩm định, phân tích, đánh giá Chỉ số CCHC của UBND cấp xã. 

c) Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND cấp huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Phòng Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

d) Thực hiện đánh giá đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan kết quả công tác CCHC, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả Chỉ số CCHC của UBND cấp xã.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thành lập Tổ tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với Phòng Nội vụ trong quá trình đánh giá, xác định Chỉ số CCHC.

4. Giao Phòng Nội vụ

a) Tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC cấp huyện bảo đảm các thành phần tại Điểm b Mục 2 Phần III Quy định kèm theo Quyết định này.

b) Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn đánh giá, xác định Chỉ số CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức.

d) Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan cập nhật, tích hợp dữ liệu vào phần mềm đánh giá, xác định Chỉ số CCHC phù hợp với nội dung, quy định đánh giá.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện.

e) Khi có sự thay đổi về nội dung, nhiệm vụ CCHC, kịp thời tham mưu UBND huyện sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Đối với sự thay đổi một số tiêu chí, tiêu chí thành phần, chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, chỉ đạo./.     


Bản in


Xem danh sách chi tiếtLiên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
4
0
3
9
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
7